2% z dane

Ako darova? 2% z dane

Aj tento rok sme sa stali príjmate?mi 2% z dane. Dole je návod ako 2% poukáza?. V našej výro?nej správe si môžete pozrie? ?omu sme sa v roku 2016 venovali. Za Vašu podporu ?akujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Ob?ianske združenie FIYO
Právna forma: Ob?ianske združenie
I?O/SID: 30802211
Sídlo: 84105 Bratislava, Hany Meli?kovej 24
IBAN ?íslo ú?tu: SK69 8330 0000 0020 0087 4305 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Tla?ivo s údajmi o.z. FIYO na pokázanie 2% z dane Vyhlásenie

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávate?a o vykonanie ro?ného zú?tovania zaplatených preddavkov na da? z príjmov:

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávate?a o vykonanie ro?ného zú?tovania zaplatených preddavkov na da?
 2. Potom požiadajte zamestnávate?a, aby Vám vystavil tla?ivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zisti? dátum zaplatenia dane a vypo?íta?:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímate?a poukáza?, ak ste v roku 2017 neboli dobrovo?níkom, alebo dobrovo?nícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí by? minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovo?nícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovo?nícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímate?a zo Zoznamu prijímate?ov 2% na rok 2017.
 5. Pre?ítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímate?ovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukáza?.
 7. Ak chcete oznámi? prijímate?ovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tla?ive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tla?ivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doru?te do 30.04.2018 na da?ový úrad pod?a Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovo?níckej ?innosti!!!
 10. Da?ové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímate?a.

Všetky potrebné tla?ivá na poukázanie nájdete tu.

design & code: rwrx_

© FIYO 2018