Podmienky založenia občianskeho združenia

Ak sa skupina občanov rozhodne, že sa chce združovať, môže si na toto združovanie oficiálne založiť občianske združenie. Takéto občianske združenia sa väčšinou zakladajú za účelom nejakej činnosti, ktorá je často pomocného charakteru. Občianske združenie po jeho založení vystupuje ako právnická osoba, pričom v ňom môžu byť združené fyzické i právnické osoby. Vzniká zaregistrovaním na základe podania Návrhu o registrácií na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Pri podávaní tohto návrhu však musia byť splnené určité podmienky, ktoré sú dané štátom.

združenie ľudí

Medzi úplne prvú podmienku patrí počet zakladateľov združenia, ktorí musia byť minimálne traja, pričom jeden z nich by mal mať dovŕšený vek dospelosti, t. j. 18 rokov. Tieto osoby na návrh zadajú svoje osobné údaje a v prípade, keď sú zakladateľmi aj osoby mladšie než je 18 rokov, zakladateľ, ktorý dovŕšil dospelosť figuruje ako ich splnomocnenec, čo ho oprávňuje konať v ich mene.

traja zakladatelia

Za podanie Návrhu o registrácií sa platí správny poplatok v sume 66 eur a potvrdenie o jeho uhradení je potrebné počas podávania návrhu k nemu doložiť. Rovnako je nevyhnuté doložiť aj stanovy občianskeho združenia a to hneď vo dvoch vyhotoveniach. Tieto stanovy by mali povinne obsahovať názov občianskeho združenia, jeho adresu sídla, čo bude cieľom jeho činnosti, aké orgány a organizačné jednotky v ňom budú ustanovené a taktiež aj zásady hospodárenia združenia. Pokiaľ sa stane, že niektoré údaje budú chýbať alebo Ministerstvo vnútra usúdi, že nie sú dostatočné, návrh môže vrátiť na prepracovanie. V prípade, že neboli nájdené žiadne nedostatky a nejde ani o združovanie osôb, ktoré by bolo v rozpore so zákonom, Ministerstvo vnútra vydá do 15 dní odo dňa doručenia návrhu rozhodnutie o registrácií občianskeho združenia. Týmto je založenie občianskeho združenia a jeho proces oficiálne ukončený a platný.